Søg i hjemmeside og årbøger

Vær opmærksom på, at søgefunktionen omfatter alt indhold på hjemmesiden – ikke kun indhold i årbøgerne.

Kategorier

Indholdsoversigt for årbøgerne fra 1970 og frem

OBS: ses bedst på tablet eller computer; brug evt. browserens ‘Find’-funktion til at søge på ord i oversigten

ÅR SIDE TITEL EMNE / FORFATTER
1970 4 Lidt generelt om Langå historie, geografi
6 E. Pontoppidan Den danske atlas, Tomus 4, 1768
7 Indbyggertal i Langå 1801 og frem
7 Helligkilder gamle kilder i Langå
8 Oldtidsminder runesten, gravhøje
9 Skolevæsen kommuneskole, realskole
25 Offerafløsning fra Liber Daticus
26 Kirken Langå Kirke af A. Langer
31 Langå hospital etablering og anvendelse
44 Præstegården bygninger, forpagtere i Langå
49 Præstegårdsjorden omfang, beliggenhed udstykning
54 Pension efter en præst præsteløn, enkepension
56 Præstefortegnelse historisk præsterække
65 Langå missionshus den åndelige vækkelse
66 Indsendt arkivmateriale iflg. Liber Daticus
66 En ny by og en gammel vækkelse af Mads Nielsen
70 Om Mads Nielsen digter og apoteker fra Langå
70 Gudenåen å, fiskeri, broer
72 Udskiftning 1792 af Hald amts landvæsenskommissionsprotokol
74 Sognestyrets start 1842 fra forstanderskab til sogneråd
87 Sognerådsformænd historisk række
89 Skatteudskrivning skatteligning, kommuneregnskab
94 Kommunens administration sognekasserer, kæmner, kommunaldirektør
95 Langå jernbanestation af stationsforstander N.M. Thordrup
104 Postvæsenet i Langå postmestre
105 Hvordan så Langå ud tidligere gårdfortegnelse, udflytning, udbygning
106 Gårde i Langå gårdfortegnelse, udflytning, udbygning
131 Bystævne gisninger om beliggenhed
132 Foreningslivet i Langå byens foreninger
140 Fabrikker m.m. i Langå fortegnelse over byens virksomheder
tillæg Kort gamle bykort (skitser)
Tillæg 1 2 De gamles hjem historien om det senere ældrecenter Byparken
4 Aktieplantagen, Vestparken historien om plantagen og festpladsen i skoven
7 Fabrikant Jørgensens bil Langås og Jyllands første bil årgang 1898
8 Biblioteket bibliotekets historie
10 Menighedsrådet menighedsrådets sammensætning og historie
19 Endnu et hus (tillæg) rettelse til bogens side 130
20 Læger i Langå fortalt af læge Guldstad
22 Rettelser til bogens side 30, 111 og 119
23 Ølbrygning ølbrygning og maltkøller i gamle dage
28 Alterkalken i kirken kirkens klenodie fra år 1600
29 Tilføjelser vedr. skolevæsenet
30 Rettelser til bogens side 127 om hus nr. 27 og 44
31 Socialdemokratiet historie af Kurt Holting
Tillæg 2 2 Forretninger og butikker i Langå indkøbsmuligheder gennem tiden
20 Cementvarefabrikken Jens Friis
23 Tømmerhandelen de forskellige ejere
24 Langå mejeri historie
27 Pengeinstitutter i Langå udvikling
1971
Tillæg 3 5 Folk, der har præget Langå politi, erhvervsdrivende, Mine
15 Boligselskabet af 1946 historie 1944 – 1971
17 Dyrlæger i Langå dyrlæger i Langå af O. Skov
20 Realskolen ejere og lærere i realskolens liv.
29 Tillæg ang. Skolevæsenet tilføjelse til bogens side17 om skolevæsen
30 Legater kommunens 6 legater for værdigt trængende
37 Beboerne på Langsgyde 1895 folk på Langsgyde, Gl. Langå, af A. Carlsbæk
1972 5 Folketal og folkehold ifølge folketællingslister
8 Stenalderboplads ved Langå bro ved Gudenåen på nordvestsiden af Væthvejsbroen
12 Årets gang på Brunhøj efter dagbog af sognefoged J.M. Jensen, Væth
16 Bispevisitats i 1721 efter biskop Søren Lintrup, Viborg – visitatsbog
19 “Grafologen på ’Næs’” biografi af Johs. Marre
1973 2 Dagbog over felttoget i 1850 af sergent Niels Pedersen, Langå
26 Forstbroderbåndet 1891-1892 lærerforening fra Vesterbro Seminarium
32 Tavlepenge og kirkegangskoner af degnen for Granslev kirke,1856
tillæg Kort over 9. Bataljons opmarch fra Viborg til Slesvig
1974 4 Jernbanevogn på vildspor af N. M. Thordrup
9 Laurbjerg 1787 – 1925 af Ejler Hintze
21 Bønder og håndværkere for 100 år siden i Langå af N. M. Thordrup
38 Sergent Niels Pedersen af Langå efter krigen – fortsættelse af dagbog 1973/2
1975 5 Fladbro kro i 230 år kroens historie af Ejler Hintze
18 Bystævne og sognestyre i Ø. Velling landsbyens historie af N. M.Thordrup
40 Paulunet i Ø. Velling fra dagbog af Søren Jørgensen, Ø. Velling 1881
47 To Langå borgere restauratør N.P.Jensen / lokoformd. C.Jørgensen, 1902
51 Langå præstegård billede af den gamle præstegård med forklaring
1976 4 Jyllands første bil haglfabrikantens bil fra 1898 (også tillæg 1970/7)
6 De gamles Hjem genoptryk fra tillæg 1970/2
7 Langå aktieplantage genoptryk fra tillæg 1970/4
8 Vestparken genoptryk fra tillæg 1970/4
10 Langå folkebogsamling genoptryk fra tillæg 1970/8
12 Menighedsrådet genoptryk fra tillæg 1970/10
20 Alterkalken i kirken genoptryk fra tillæg 1970/28
21 Læger i Langå genoptryk fra tillæg 1970/20
23 Ølbrygning genoptryk fra tillæg 1970/23
28 Socialdemokratiet genoptryk fra tillæg 1970/31
32 Forretninger og butikker i Langå genoptryk fra tillæg 1970/2
57 Fabrikker m.m. i Langå genoptryk fra tillæg 1970/20, 23, 24
60 Langå mejeri genoptryk fra tillæg 1970/24
63 Pengeinstitutter i Langå genoptryk fra tillæg 1970/27
65 Folk har præget bybilledet iLangå genoptryk fra tillæg 1971/5
70 Biografi af Mine genoptryk fra tillæg 1971/8
73 Boligselskabet af 1946 genoptryk fra tillæg 1971/15
75 Dyrlæger i Langå genoptryk fra tillæg 1971/17
78 Langå private realskole genoptryk fra tillæg 1971/20
84 Legater genoptryk fra tillæg 1971/30
94 Rettelser genoptryk fra tillæg1970/19,22, 29
1977 2 Værum og Ørums præstehistorie af Laurbjergpræsten
40 Lidt gårdhistorie fra Værum Frisenvold, sognekongen Nicolay Pedersen m.m
58 Skoleforholdenes udvikling i Værum-Ørum 1742 – 1976
75 Helligkilder i Langå kommune kilderne og deres beliggenhed
1978 5 Hvad skulle barnet hedde drenge- og pigenavne fra kirkebøgerne af E. Hintze
17 Lidt om Torup træk fra Torups historie
23 Indre Mission og dens virke i Langå fortalt af K. A. Tåsti
33 Skyttebevægelsen i Langå fugleskydning i Langå ved århundredets begyndelse
39 Langå aktieplantage fortalt af A. Carlsbæk – redigeret af M. E. Nykjær
1979 5 Mit barndomsland, Værum sogn miljøskildring af Wilh. Kjær Jensen, Randers
36 Gamle stednavne i Stevnstrup af Niels Leth, Stevnstrup
43 Da Henrik Pontoppidan spiste flæskekage i Fladbro kro af Thorkild Skjerbæk, Laurbjerg
59 Ø. Velling sogn og dets præster af Karl Erik Jensen, Ø. Velling
66 Lidt mere om Torup af Niels Olesen, Langå
1980 7 Træk fra Laurbjerg skoles historie af Th. Frandsen
25 Laurbjerg kirke af Esther og Thorkild Skjerbæk, Laurbjerg
49 Barndomserindringer fra Laurbjerg fortalt af Jørgen Høeg, Laurbjerg, red. E. Hintze
56 Gamle stednavne i Grensten af Niels Leth, Stevnstrup
59 “Barndomsminder fra villa ’Smil’, Langå” af Mona van Wageningen – Bay Andersen, Holland
1981 6 Granslev kirke, Bidstrup, de Lichtenberg af Gunner Byskov
22 Vandvise ved indvielse af Jebjerg vandværk fra den 19 juli 1893
26 Lokaliteter i Værum sogn af Vilh. Kjær Jensen
33 En hyrdedrengs oplevelser af vognopsynsmand AndersNielsen, red. M.E.Nykjær
40 “”Danmarks første bonde”” fik grevinden til bords” af Johns Fjord Christensen
46 Glimt fra provst Chr. Taaffes dagbog præst i Langå 1864-1879 – af M.E.Nykjær
1982 8 Amtsprovst Søren Kjeldsen Roed født i Langå – af overbetjent Martin Johansen
15 Da kirkeklokken tav efter en jysk slægts optegnelser af S. A. Klubien
21 Johns. Marer, den første danske grafolog af overlærer Rich. Petersen
24 Digt til Knud Thomsen, Langå Søgård af Johns Marer
27 47 år ved DSB et tidsbillede af P. L. Poulsen
32 Ørum kirke beretning af sognepræst J. M. Jensen, Væth
1983 5 Egon Johannesen frihedskæmper faldet for Danmark, af R.P.Rasmussen
11 Barndomserindringer fra Gudenåen og oplandet af C. Thomsen
23 Søen fortalt af A. Carlsbæk, red. af M. E. Nykjær
27 Væth ved århundredskiftet (1900) af A. Rosenlund
34 Barndoms- og ungdomsminder “fra “”Fredenshøj””, Værum fælled, af Peder Amdisen”
38 Det var ikke så yndigt Et ungt pars trængsler på østjysk gård S.A.Klubien
43 Starten på arkivet tanker omkring starten i 1967, af lærer P. Mikkelsen
1984 5 Morten Jensen, Torup Nedermark skriver om Torup Landboskole (elev 1877-1878)
6 Torup Landboskole for vordende husmænd og dens forstander – af Morten Jensen
22 Om min far sognerådsformand, portør Peter Borring Sørensen
25 Uddrag af A. Carlsbæks notater om livet i Langå – af læge C. Gulstad
28 Langåminder som jeg husker dem om forretninger i Langå – af Viggo Hansen
33 Sygeplejeforeningen for Langå-Torup-Sdr.Vinge af 1904 – om hjemmesygeplejens start
36 MF og stutterikommissær P.E.Hansen, Ø.Velling af Hans Jørgen Hansen, Gullev
38 Af Langå Hospitals historie af sognepræst R. P. Rasmussen
43 Danmarks katastrofeår 1864 om jernbanebroernes sprængning
50 Da sandflugten ødelagde rugen i 1743 om Stevnstrup fra historiske samfunds årbog 1944
52 Forsamlingshusene skal blomstre igen Forsamlingshusenes historie, af Kaj Kristensen
1985 5 Træk af Langås udvikling efter 1900 af Jens Friis
9 Barndomserindringer fra 1928 – 1939 af Inga Holting
25 P. Kjeld Pedersen af Hugo Hviid
33 Oplevelser fra besættelsesårene af Knud Birk
38 En periode i krigsårene 1940 – 1945 af Aksel Vang
42 Erindringer fra min barndom og ungdom i Langå af Viggo Hansen
47 Strejftog i vor forhistorie af M.E.Nykjær
52 Barndomsminder fra Bøstrup af Ove Jørgensen
1986 5 Eftersøgning og udgravning af stenalderboplads Lg af Bo Madsen
15 Langå og jernbanen af Børge Sundahl
29 Politibetjent Niels Gjødesen1899 – 1936 af Mary Jensen
37 Telefoncentralen i Gl. Langå af Valdemar Pedersen
41 Gamle stednavne i Ø. Velling af Niels Leth, Stevnstrupog Anker Laursen
46 Gamle stednavne i Helstrup af Niels Leth, Stevnstrup
53 Barndomserindringer af Mary Jensen
1987 5 Blade af Langåskoles historie af M.E.Nykjær
27 Minder fra den private realskole1939-1944 af Inga Holting
41 Erindringer fra min barndomsgadei Langå af Helga Søvsø Larsen
50 Det gamle sølvbæger for højalteret i Ørum kirke
1988 5 Stavnsbåndetsløsning – 200år af Anders P.Jacobsen
19 Instruktion for ridefogeden på Ulstrup af Niels Olesen, Torup
23 Stevnstrup Vestergård af Niels Leth, Stevnstrup
30 Den anden Vestergård, matr.3a og 44i af Niels Leth, Stevnstrup
32 Et træk fra kågfarten på Gudenåen af Niels Leth, Stevnstrup
35 Langå – Viborg 125 år af B. Sundahl, Langå
43 Læge i Langå af Carsten Gulstad, Holme
52 Ildebrande i Værum i årene 1879 – 1915 af Jens Levring Madsen, Randers
1989 6 Langå (lidt historie) af CarstenGulstad, Holme
13 Befolkningsudvikling i Langå af Carsten Gulstad, Holme
16 Landskabet omkring Langå af Carsten Gulstad, Holme
19 Haxholm af Ruth Mogensen
21 Ændringer i et lokalsamfund af Poul Bondo Hansen, Stevnstrup
26 Min hjemegn af Martin Sørensen
29 B.C.Laugesen – en hjemstavnsforsker af Th. Frandsen
43 Helstrup kirke af Mette Vissing Sørensen
1990 5 Langå – alleskifter (om banegårdsrestauranten) af Mona vanWageningen – BayAndersen, Holland
9 Minder fra min barndom i Jebjerg af Ingrid M. Luth – født Lund
17 Om hundrede år er alting glemt af Per Huus Johnsen
23 Houlbjerg kirke af Mette Vissing Sørensen
31 Et år af en dagbog af Ruth Mogensen
47 Carl Martens – en pioner ved 40-årsdagen for CM’s død
49 Handicapcentret Kronjylland Dykkerskole og optræningafhandicappede børn
53 Stednavne på Værum marker af Rasmus Bonde, Værumgård
59 Min bedstefars soldaterdagbog af M. Borch Jensen
62 Romantikken om min oldefarsbrudefærd af C. Bernhard Andersen
66 Mindetavle over Nicoline Andersen af C. Bernhard Andersen
1991 5 Stevnstrup i 1920erne af MartinusHansen, Baunhøjgård,Hadsten
9 Langå Initiativråd af Carsten Gulstad, Holme
15 Min hjemegn af S. Spanning, Jebjerg
19 Høstfest på Over Løjstrup ca.1930 Sang indsendt af HolgerChristensen, Jebjerg Søgård
21 Fastelavn i Værum
23 Fastelavn i Jebjerg af Niels Laursen, Jebjerg
26 Laurbjerg set fra øst for 60år siden fra Højmark
29 Da Langå kom på forsiden ihele landet om bankrøveri af ElseZentioPedersen
32 Min skoletid i Laurbjerg skole af Clara Back
35 Indvielse af Torup forsamlingshus 15.10.1955 fra forsamlingshusets protokol
39 Gamle håndværkere i Værum af Rasmus Bondes optegnelser
42 Gensyn med min fødeby i 1987 – 50 år efter af Erik Mogensen, førhenVillaSolbakken, Villavej 25
50 Julen på en bondegård 1917 – 1925 af C. Bernhard Andersen
1992 5 Landsbyskolegang i tyverne af Thorvald Christensen
8 Torup bys gamle marknavne af Niels Leth
12 Grensten by og sogn B. Laugesens optegnelser fraHald amts matrikel 1688
14 Sognets sang lærer Laugesens poesi omGrenstenkirke
17 Torpens sang – Stevnstrup om Stevnstrup – af lærer Laugesen
19 Laurbjerg kirke udarbejdet for Langå kommune af Mette Vissing Sørensen
27 Min skoletid i Bøstrup 1920– 26 af C. Bernhard Andersen
32 Livet på landet, 1930 fra dagbog indsendt afEjnerJensen, Bøstrup
37 Landboliv i Værum – Jebjerg fortalt af Åge Hansen
47 En beretning fra Randers amts historiske årbog om Løjstrup, Bidstrupm.fl. Indsendt af M. Borch Jensen
56 “Uddrag af “”En slægts historie””” af S. Spanning, Jebjerg
62 Langå kommunes første kontorelev af Ulla Birk
66 Købmandsliv i 1930’erne fra LangåMaterialhandelafErik Sørensen
73 Erindring fra Langå 1923 – 1936 af Eli Andersen
1993 5 Ilden er en god tjener, men en ond herre fra Granslev Brandbog, sogneprotokolm.v. v/Knud V. Sørensen
9 Kommunalpolitik 1966 – 1978 af Carsten Gulstad, Holme
24 Mit barndomshjem af Søren Spangen
28 Dagbog fra stipendierejse af lærer SørenSkovgård-Jessen,Grensten 1892 – 1936
44 Vinteren af Søren Spanning
46 Stednavne: Houlbjerg, Granslev,Haxholm fra stednavneudvalgetsindsamlingi 1921
62 Sang, Laurbjerg foredragsforening fra 50 års jubilæumsfest
63 Ø.Velling kirke udarbejdet for Langå kommune af Mette VissingSørensen
1994 5 “Fra storstation til “”trinbræt””” af tidligerejernbanelæge Carsten Gulstad, Langå
10 Fra lærer Laugesens optegnelser om Ø.Velling sogn og mølle
14 Væth i fortid og nutid – løstog fast af Knud Thomsen, Væth
19 Landbrug og Landskab ved Houlbjergførhen af E. Worsøe og B. Stürup
45 Om gader og veje i Langå gennem100 år af Inga Holting
55 Besigtigelse af skoler og lærerboliger1970/71 af Aksel Nielsen, Værum
58 Sted- og marknavne i Laurbjerg af Ejler Hintze
61 Erindringer af Thorvald Christensen fra Øster Velling
67 Granslev kirke udarbejdet for Langåkommune af Mette Vissing Sørensen
1995 5 Lidt småsnak omveje, folk ogrøvere af Knud Thomsen, Væth
11 Om Anne Jensdatter Huus – kaldtAnn Fisker af Jens Fisker, Birkerød
21 Fortidsminder – Vore kæmpehøje fra lærer L. Frederiksens bogom Houlbjerg og Granslev sogne
31 De ældste tider af Bjørn Stürup og Ejler Worsøe
60 Da Mikkel Brorup byggede hus en overlevering fra Grensten af lærer HenryJørgensen
66 Det er jo jubilæumsår i 1995 af forh. Læge i Langå, C.Gulstad
69 Da krigen kom til Værum af Tage Dych Olesen
1996 5 Langå Hospital af pastor R. P. Rasmussen
12 Haxholm gennem tiderne af J. K. Jensen
16 Torup kirke udarbejdet for Langå kommune af Mette VissingSørensen
23 De seks søstre fra Nygård af Inga Holting
30 Fladbro kro fra lærer Laugesens optegnelsersamlet af Niels Leth
37 “Der kom “”en bette”” hvertår i høstens tid” fortalt af jordemoder Anne MariePetersen (lærer Rich. Petersen)
40 Maren Nielsdatters tragiskedød af Henry T. Kjær
47 Beretning fra krigens tid i 50-året for freden – afMartonBorch-Jensen
52 Langå skole ved 25 års jubilæet – af C.Guldstad
55 Bøstrup af Brdr. Hansen, Haxholm
58 Om Haslund skov – før og nu af Ejler Worsøe
65 Smedens kone i Helstrup af Henry T. Kjær
1997 5 Leg på gaden af Niels Peter Andersen
12 Helstrup kirketårn af Henry T. Kjær
13 Nyt om Helstrup kirkes tårn af Karl Grandt
15 Haldsminde af Henriette og S. AmdiChristensen
20 Viktor Gadeberg, Grensten fra Laugesens bog
24 Værum kirke udarbejdet for Langåkommune af Mette Vissing Sørensen
31 “Rangermester ValdemarJensen, “”Høganæs””” af Kirsten Hvam, Randers (etbarnebarn)
37 Foreningen“”Håbet”” af Niels Olesen, Torup
43 Præsten i Laurbjerg som ikkekunne betale skat af M. Borch Jensen
47 Barne- og ungdomsminder fra Ø.Velling af Sisse Friis-Jørgensen
52 Houlbjerg Herreds Ting af lærer Frederiksen
58 Civilisationens løftestang om jernbanebroerne
61 Langå Sparekasse 1872 – 1997 af Karl Friis
1998 5 Barndomserindringer fra Langå af lektor Bent Würtz, Ålborg
15 Brev fra Grd. Thomas Christensen, Grensten til Pastor Sletten, Ø.Velling
19 Æggekagen – en lokal historiefra Væth af Hugo Thorning
25 Langå Idrætsklub 1933 – 1943 af Eli Andersen
57 Moderens færden ukendt af Karl Grandt
62 Min barndom af Rigmor Nissen
73 Landbrug i Værum for 100årsiden af Hans Broch
1999 7 Skoleforhold i Ø.Velling, Helstrup, Grensten før af lærer Laugesen, forhv. Læreri Stevnstrup
15 Mistede alt, da den kejserlige morgengave brændte oplevelser fra de syvverdenshave af Svend Brüel, Stevnstrup
19 Jordemoder i Værum af Ingrid Dych Kristensen
21 Gård i Værum af Ingrid Dych Kristensen
25 Houlbjerg af Anker Bøgholm, Odder
41 Barne- og ungdomsminder af Børge Klausen, Østerbro
53 Min historie af Arne Nielsen
64 Historien om Socialdemokratisk forening, Langå af Arne Nielsen
2000 5 Erindringer af gårdejer H.Sørensen, Houlbjerg
30 Den gamle telefonbog fortæller af Eiler Worsøe
34 Gårde og folk på Langå mark af Anna Popp og Inga Holting
57 Grensten sogn af lærer B. C. D.Laugesen,Stevnstrup
59 Af Hald amts matrikel, 1688 om Grensten sogn, modelbog,agerjord, generalhoverireglement
67 50 års jubilæum fra Langå mellem- og realskole af Birgit Frey
70 Mindeord over arkivets tidligere formand K. Grandt af bestyrelsen
2001 2 Fiskerfamilien i Granslev fra Bægård ogRosenlund af Rigmor Jørgensen født Fisker
13 DSB planteskolen planteskolens historie 1862-2000 af skovfoged H. Andersen
15 Stort og småt – Revl ogkratfra Væth gamle historier fra Væth afHugo Thorning
25 Lejrliv i Danmark et tysk flygtningebarn i Langå,1945 af Inge Junginger
35 Høsten omkring 1930 – 40 fra Jebjerg – af Karl Kr.Næsager
38 Bidstrup historie godsets historie 1020 – 2000 af Arne Nielsen
48 Lokalhistorikeren Carlsbæk af Inga Holting
49 Slægten Fisker Carlsbæk,Missioneni Langå af Anders Fisker Carlsbæk
52 Missionshuset i Gl. Langå fra Åbrovej – af Inga Holting
54 Risbjerggård (Åbrovej, Gl. Langå) – af Inga Holting
56 Bøllingly (Laust Jensens gård, Gl. Langå) af Inga Holting
60 Ind- og udmark i Langå før udskiftningen fra de gamle kort – af Eiler Worsøe
2002 3 En tur omkring søen søen, Langå Søgård, Rubjerggårdm.v. af Inga Holting
14 Langå Hospital Fundats, restaurering af pastor R. P. Rasmussen
21 Christen Christensen Smed smed i Laurbjerg i1700tallet af Max Isaksen, Brønshøj
26 Johannesberggården af Niels Olesen, Torup
30 Anders Peter Nielsen modstandsmand fraJohannesberg af Niels Olesen
33 Langå Tømmerhandel af Arne Nielsen
40 Boligselskabet af 1946 af Arne Nielsen
51 Dagligliv i Granslev af Rigmor Jørgensen
56 Langå skole i 1940erne af Birgit Frey
59 Lars Buus, Væth af Hugo Thorning (uartige historier)
2003 3 Ældreforsorgens boliger af Arne Nielsen
6 Fiskergården i Gl. Langå af Inga Holting
8 Vagn Jensens gård i Gl. Langå af Inga Holting
10 Huse i Gl. Langå af Inga Holting
23 Byens udvikling siden 1955 af Arne Nielsen
28 Naboskab af Ingerlise Carøe Madsen
33 Sølyst af Egon Skovsen og KnudIbsen Andersen
37 Danmarks civile Hundeførerforening af Åge Nielsen
40 Mæt-Mari af Granslev af Katrine Christensen og JetteKock
44 Overlærer Elias Peter Jensen af Birgit Frey
47 Egelunden af Inga Holting
50 Fra historien om socialdemokraternei Langå af Arne Nielsen
2004 4 Borgmester Kurt Holting af Arne Nielsen
7 Granslev 1815 Byvandring i Granslev, 1815, af Hans Henrik Koch
16 Husene i Gl. Langå huse på Ulstrupvejs sydside, afInga Holting
33 Statshusmandsbrugene på LøjstrupMark af Arne Nielsen efter MartonBorch-Jensen
46 Knudstrup landsbybeskrivelse af Hans HenrikKoch
47 Barndomsår i 1930’ernes Houlbjerg af Liss Christensen (Vognmand)
56 Væthvejsviadukten af Arne Nielsen
58 Østergård af Arne Nielsen
64 Fladbrohus af Arne Nielsen
68 Frederik Hemmingsen af Karl Erik Jenssen
2005 4 Huse og ejendomme i Gl. Langå af Inga Holting
20 Den gamle overlærerbolig af Arne Nielsen
22 Obels Melange af Jørgen Vangsø Simonsen
23 Erindringer fra min barndom i Langå af Rosa Simonsen
25 Oldtidsfundet i Vrangstrup af Arne Nielsen
29 Billeder fra Væth af Inger Kiørboe
31 Kommunalpolitik 1950-1978 af Carsten Gulstad
48 Helstrup af Karl Erik Jensen
51 Erindringer om en Langådreng (Johannes Jensen) af Birgit Frey
2006 4 Langå Kommunes svanesang af Arne Nielsen
8 Øster Velling Præstegård i “frontlinien” af Kristian Sletten
18 Spor af Laurbjerg historie af Aksel Hedegård
22 Langå -fra storstation til trinbræt af Carsten Gulstad
32 Erindringer fra Houlbjerg af Erik Vangsø Simonsen
37 Vandringsmanden fra Torup af Niels Olesen
41 Fastelavn i Granslev 1943-47 af Christian Henriksen
43 En cirkusfamilie af Svend Borring Sørensen
46 Et tidsbillede fra min opvækst iJebjerg af Ingrid Luth
2007 5 Gartner Jensen – en Houlbjerghistorie af pastor Øster
8 Et arbejdsliv af Marie Larsen
19 Savskæreren – en Houlbjerghistorie af pastor Øster
23 Min barndom på Kjelvang i Jebjerg af Ingrid Luth
34 Grøde i Langå af Arne Nielsen
39 Grensten og Stevnstrup 1500-1800 af Henning Toustrup
48 Langå Sportslystfiskerforening af Kaj Nielsen
51 Jens Daugård – en Houlbjerghistorie af pastor Øster
55 Kræn Ble af pastor Øster
58 Trine Bundgård – en Houlbjerghistorie af pastor Øster
62 Ud at røre pælen! af Inger og Dorte Anneberg Jacobsen
2008 5 Vinkelvej af Inga Holting
11 Fælleskaber af Arne Nielsen
24 Sølvbrylluppet af Ingrid Luth
30 Karl Grants notater af Arne Nielsen
31 Et Asaoffer ved kirken af Arne Nielsen
32 Gamle dage i Torup af Arne Nielsen
34 Konsekvens af forældreløshed af Arne Nielsen
35 Om fundne oldsager af pator Rhod, Langå 1808
37 Landbobørns leg omkring 1920 af Bernhard Andersen, 1992
40 En formidler af Langås fortid af Henning Johansen/Arne Nielsen
47 3 sange fra Langå af Per Kauczski, Skipper, Johan Busch-Stenberg
51 Grensten-Stevnstrup 1500-1800, II af Henning Toustrup
76 Den gamle lokomotivremise er blevet privat af Arne Nielsen
78 Kulturhus Langå af Arne Nielsen
2009 5 Brugskunst – Richard Nissen af Arne Nielsen
9 Houlbjerg 1900 – 1970 1. del efter Niels Ring og KarlSørensen Brandsen (skrevet 1971)
22 Andelsmejeriet Dagsvad1887-1968 af mejerist Sigfred Nielsen, Dagsvad
29 Langå Sognebibliotek af Arne Nielsen
33 Beboere i gårde og huse i Værum by Christen Bonde (1919-2001), PerSkriver, red. Af Arne Nielsen
48 Erindringer fra min barndom på Hagsholm af Steen Thomassen
56 Fællesskaber i Houlbjerg Niels Ring og Karl Sørensen Brandsen (skrevet 1970)
63 Laurbjerg Skoles historie af Arne Nielsen
66 Smedemester H.C. Pedersen af Arne Nielsen, delvis artikler i Smedetidende
70 Formandens beretning 21.4.2009 af Egon Kristensen
72 Regnskab 2008 af Langå lokalhistoriske Forening
73 Årets gang af Arkivet
2010 4 Da jeg var mælkedreng i Langå 1955 af Palle Hansen
11 Grensten Kirke 125 år af Niels Leth
18 Stevnstrup på forsiden af landets aviser i 1946 af Henning Toustrup
50 Mads Nielsen – født 1879 på Langå Mark af Arne Nielsen
61 Langå dengang (Bredgade) af Inga Holting
68 Formandens beretning 20.4.2010 af Egon Kristensen
70 Regnskab 2009 af Langå Lokalhistoriske Forening
71 Årets gang af Arkivet
75 Arkivet 2010 af Arkivet
2011 4 Vestparken af Palle Hansen
5 Det stod i Randers Avis af Arkivet
10 Min tid som tjenestekarl af Marton Borch-Jensen
27 Jylland mellem tvende have af Arkivet
28 Lokalhistorie som jeg husker det, 1. af Marton Borch-Jensen
33 En sønderjyde kom til Langå af Palle Hansen
41 En slægtsgård i Stevnstrup af lærer Laugesen
45 Præst i Øster Velling-Helstrup-Grensten fradømt embedet af Henning Toustrup
80 Formandens beretning af Egon Kristensen
82 Regnskab 2010 af Langå lokalhistoriske Forening
83 Set og sket – fra aviser 2010-2011 af Arkivet
2012 4 Illustreret Tidende af Knud Bokkenheuser
8 Den canadiske drøm af Ib Rejnholt Jensen
18 Jernbanen 150 år af Langå lokalhistoriske Forening
21 Langå dengang og nu af Inga Holting
27 Min tid om murerlærling af Marton Borch-Jensen
34 Frijsenvold Gods af Langå lokalhistoriske Forening
37 Slægtsforskning fra 1675 af Palle Hansen
40 3 små historier om …så vidt jeg husker af Palle Hansen
44 Svømmebadet i Skovlyst af Langå lokalhistoriske Forening
50 Bydreng ved butikken Gardenia af Palle Hansen
53 Blokkerne på Villavej af Palle Hansen
60 Mandrup Parsberg og borgenHagsholm af Langå lokalhistoriske Forening
67 Micon i Helstrup af Palle Hansen
70 Arkivet arbejder af Langå lokalhistoriske Forening
73 Set og sket af Langå lokalhistoriske Forening
79 Regnskab 2011 af Langå lokalhistoriske Forening
2013 4 En sælsom sag i Ørum sogns historie af Marton Borch-Jensen
11 Øster Velling sogn og sognets præster af Karl Erik Jensen
16 Ungdomsklubben “Focus” af Langå Lokalhistoriske Forening
18 Langå Træindustri & Kværnfabrik af Langå Lokalhistoriske Forening
23 En rejse i den nære fortid af Lokalhistorisk Arkiv v/Palle Hansen
32 Fattige i 1950erne af Lokalhistorisk Arkiv v/Palle Hansen
37 Juletræsfest af Lokalhistorisk Arkiv v/Palle Hansen
40 Langå Jernstøberi af Langå Lokalhistoriske Forening
43 Byfester i Langå af Langå Lokalhistoriske Forening
48 Johannesberg Gartneri af Langå Lokalhistoriske Forening
51 En historie om slægten Hasselager af Langå Lokalhistoriske Forening
54 Den førte grafolog i Danmark var fra Langå af Langå Lokalhistoriske Forening
62 Langå Cementstøberi af Langå Lokalhistoriske Forening
65 Historien om skolelærer Jens Nielsen af Langå Lokalhistoriske Arkiv
69 En svensker i Langå af Jens Hagen Eriksen
80 Lidt lokalhistorie om Laurbjerg og Ørum sogne af Marton Borch-Jensen 6
90 Formandens beretning af Egon Kristensen
93 Regnskab af Langå Lokalhistoriske Forening
94 Set og sket Fra aviser 2012/13
2014 4 Lidt om knudepunktet Langå af LangåLokalhistoriske Arkiv
6 Pramfarten på Gudenåen af Langå Lokalhistoriske Arkiv
8 Livet for kågfolket af Langå Lokalhistoriske Arkiv
11 En dreng fra Houlbjerg; Oluf Peter Pedersens livshistorie af Ann-Birgit og Erling Olsen, Nykøbing F.
17 Mobakkens historie af Langå Lokalhistoriske Arkiv
21 Fundhistorie fra Mobakken Langå Lokalhistoriske Arkiv
23 Frisørlærling 1961 af Palle Hansen, Langå
26 Da Øster Velling kom i Folketinget – historien om Poul Emil Hansen af Langå Lokalhistoriske Arkiv
30 Lidt om proprietær Emil Helms og Langaagaard af Langå Lokalhistoriske Arkiv
34 Erindringer om Haglfabrikken og familien der af Birgit Hansen
40 Fladbro Kro af Karl Erik Jensen, Randers
52 Formandens beretning af Egon Kristensen
55 Regnskab 2013 Af Langå Lokalhistoriske Forening
56 Set og sket Fra aviser 2013/14
58 Billeder fra aktiviteter i årets løb – udflugter/Kulturhusets 100-års jubilæum af Langå Lokalhistoriske Arkiv
2015 5 Dengang H.C. Andersen så Langå fra sit vindue i en jernbanevogn for 150 år siden af Langå Lokalhistoriske Arkiv
13 Langå Købmandsgård af Inga Holting og Wivi Nielsen, Langå
19 Et glimt fra den lille forskole i Gl. Langå af Palle Hansen, Langå
23 Lidt historie om Langå Posthus på Bredgade af Langå Lokalhistoriske Arkiv
27 Lidt om ølbrygning og folk i Torup af Langå Lokalhistoriske Arkiv
29 Da krigen 1864 kom forbi Langå af Langå Lokalhistoriske Arkiv
36 Langå Brevdueforening af Langå Lokalhistoriske Arkiv
40 En pølse – skal serveres med føl’se af Langå Lokalhistoriske Arkiv
43 Campingpladsens historie af Robert Bach, Langå
47 Jetfly af typen “Dragen” styrtede ned i Ø. Velling af Langå Lokalhistoriske Arkiv
50 Dokument til efterslægten af Langå Lokalhistoriske Arkiv
52 Den Danske Brigade, der blev sendt til Tyskland i 1947, skulle være med til at bevare freden af Langå Lokalhistoriske Arkiv
55 Dengang vi fik TV i 1960 af Palle Hansen, Langå
59 Små historier fra februar 1896 af Langå Lokalhistoriske Arkiv
61 Formandens beretning af Egon Kristensen
63 Kør selv tur 2014, billeder af Langå Lokalhistoriske Arkiv
65 Regnskab 2014 af Langå Lokalhistoriske Forening
66 Set og sket Fra aviser 2014/15
2016 5 Et interview med en dame på 100 år – Børgine Gottschalch af E. Kristensen/P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
9 Haxholm Gods af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
12 Erindringer om krigen 1940-45 set gennem en ung piges øjne af Inger Lund Johnson, Ø. Velling
22 Evald Tang Kristensen i Helstrup af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
27 Barn og ung på Langå Mark i 40’erne og i 50’erne af Arne Nielsen, Hjørring
34 Som jeg huske det: Holger Lund, Jebjerg af Peter Bjørn, Randers,og Ingrid Luth, Langå
40 Villavej 2, Langå, og nogle store anlægsprojekter i 50’erne af Peter Busch, Bjerringbro
48 Jernbanen fra Langå mod Laurbjerg-Bøstrup-Silkeborg af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
51 Skovkrogen i Langå…”Det sorte Sogn” af Kirsten Skov, Langå
65 Klubien – Tolderen fra Kina af Ivan Stochholm Christensen, Frausing, og Mathilde Storvang, Randers
71 Regnskab 2015 af Langå Lokalhistoriske Forening
72 Formandens beretning af Egon Kristensen
74 Set og Sket Fra aviser 2015/16
2017 5 Langå Mejeri og den afsluttende epoke af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
9 Fra Den nørrejyske Jernbane af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
11 Helstrup af Karl Erik Jensen, Randers
16 En fantastisk beskrivelse af Langå en novemberdag i 1893 af Langå Lokalhistoriske Arkiv
21 Arbejdernes Radioklub for Langå og Omegn af P. Hansen, Langå Lokalhistoriske Arkiv
26 En fortælling om Torup Kirke af Niels Drescher Pedersen, Langå
30 Skovpavillonen i Skovlyst Langå B- og Håndværkerforening v/Ottar Skov
32 Thisted-Jensen. Med ret til bindestreg af Ivan Stochholm Christensen, Frausing
44 Helligkilder af Langå Lokalhistoriske Arkiv
46 Danseskolen på Hotel Langå af Palle Hansen, Langå
48 Gudenåen fra stenalder til vikingetid m.m. af Henning Johansen/Palle Hansen, Langå
54 Fra Værum via brunkullene til Sverige og retur af Aage Just Johansen/Hans Broch, Værum
63 Gudenåfest i Langå af Palle Hansen, Langå
69 Fladbro Trinbræt, udklip fra 1910 af Langå Lokalhistoriske Arkiv
71 Regnskab 2016 af Langå Lokalhistoriske Forening
72 Formandens beretning af Egon Kristensen
74 Set og Sket Fra aviser 2016/17
2018 5 En lille historie om Langå Bogtryk af Peder Kragelund, Højbjerg
8 Om klaverspil – og blev han så noget ved musikken af Peder Kragelund, Højbjerg
10 Landsbylægen, der gik ned med M/S Hans Hedtoft af Ivan Stochholm Christensen, Frausing
17 Sigurd Nielsens dagbog i uddrag af Ivan Stochholm Christensen, Frausing
22 Gudenå Avis 1940 af Langå Egnsarkiv
25 En tur til det gamle Langå: Langå Hospital af Langå Egnsarkiv
28 Luftoperation “Vilhelmine” af Langå Egnsarkiv
31 Dengang Avis-Mine fik sit eget IC3-tog af Langå Egnsarkiv
33 “Nyhåb”, husvildebolig af Langå Egnsarkiv
36 Komtessen og røgteren af Erik Dam, Laurbjerg
49 Billeder fra min barndom i Langå af Peder Kragelund, Højbjerg
55 Lidt om gamle lege og opskrifter fra Glemmebogen af Palle Hansen, Egnsarkivet
58 Amtmand Hoppes Bro af Egnsarkivet
62 Niels Leth, mindeord af Egnsarkivet
63 Regnskab 2017 af Langå Lokalhistoriske Forening
64 Formandens beretning af Egon Kristensen, formand
66 Set og Sket fra aviser 2017/18
2019 5 Naturens spisekammer af Palle Hansen, Egnsarkivet
7 By-Sprøjten i Granslev af Egnsarkivet
11 Er fortidsboplads gemt i Langå? af Egnsarkivet
13 Rejsebuddet i Langå af Peder Kragelund, Højbjerg
18 Stevnstrup og Jens Olsens Verdensur af Palle Hansen, Egnsarkivet
24 Fremstilling af vin og øl m.m. i 1970’erne af Palle Hansen , Egnsarkivet
26 Åbrostien af Egnsarkivet
28 Skolebarn i 1940’erne af Bent Hansen, Langå
34 Barndommens by – Langå i 1960’erne af Kent Johansen, Canada
39 Børnearbejde i 50-60’erne? af Palle Hansen, Egnsarkivet
42 Jernbanebroerne i Langå og modstandsmanden Oluf Kroer af Egnsarkivet
47 Lejrliv i Langå under og efter krigen af Ukendt tysk pige og Egnsarkivet
54 Konfirmation 1959 af Palle Hansen, Langå
57 Viadukten over jernbanen i Langå af Egnsarkivet
59 Langå Bio af Egnsarkivet
60 Færdselsregler fra ca. 1922 af Egnsarkivet
62 Regnsklab 2018 af Foreningen Langå Egnsarkiv
63 Formandens beretning af Egon Kristensen
65 Set og Sket Fra aviser 2018/19
2020 4 Langå Egnsarkiv 1970-2020 Birgit Hansen, formand
5 Genforeningsstenen i Laurbjerg af Egnsarkivet
7 Genforeningsstenen i Granslev af Egnsarkivet
8 1945 Frihedsbudskabet-75 år af Egnsarkivet
9 Hvordan var det nu det var? af Egnsarkivet
14 De gamle koner i Jebjerg og så’n af Ivan Stochholm Christensen, Frausing
24 Lærdommens hellige haller Peder Kragelund/P.H. Egnsarkivet
28 Hej moster – ved du, om min mor er hjemme af Palle Hansen, Langå
31 En driftig mand i Langå. Fabrikant Richard Nissen af Egnsarkivet
35 Lokomotivet ved Langå Skole af Egnsarkivet
37 Om en bette knejt i 50’erne af “Morfar”
39 Kongelig sølvregistrator af Egnsarkivet
41 En beretning om krigen, fortalt af Karl A. Friis…. af Egnsarkivet
44 Høkassen af Egnsarkivet
46 Barndomserindringer fra Gudenåen af C. Thomassen, Langå
55 Alderdomshjem til 700.000 kr. af Egnsarkivet
57 Langå Station, Hagltårnet og en lokomotivfører af Egnsarkivet
61 Gammeldags jul på større gården her på egnen? af Egnsarkivet
63 Regnskab 2019 af foreningen Langå Egnsarkiv
64 Formandens beretning af Egon Kristensen
66 Set og Sket fra aviser 2019/20
2021 4 Med værtindeforklæde og tjenervest af Niels Laursen, Jebjerg. Uddrag af erindringer v/B. Hansen, Egnsarkivet
16 Den gamle Forskole af B. Hansen, Egnsarkivet
20 Vi søger stadig i gamle, støvede bøger og blade af Egnsarkivet
24 Min barndom i Væth af Ejnar Kalstrup, Langå
27 Gamle dage i Væth af Ejnar Kalstrup, Langå og Niels Møller Balle, Væth
29 Stevnstrup for 300 år siden af Karl Erik Jensen, Randers
44 Fastelavn er mit navn af Palle Hansen, Langå
46 Erindringer, 1. del af Svend Kræmer, tidl. Frisenvold
57 Jul på Esso-tanken på Væthvej i Langå af René Rasmussen, Langå
59 Ode om Langå af Liss Kristensen, Langå
62 Mindeord om Poul Rasmussen af Egnsarkivet
63 Regnskab 2020 af Foreningen Langå Egnsarkiv
65 Formandens beretning af Birgit Hansen
67 Set og Sket Fra aviser 2019-2020
68 Billeder fra ekskursion til Mariager af Egnsarkivet
2022 5 Grensten og Stevnstrup af Palle Hansen, Langå
6 Grensten Kirke af Karl Erik Jensen, Randers
22 Epilog over morderen fra Grensten af Karl Erik Jensen, Randers
24 Egelunden af Anders Karlsbak, Langå
31 Min læreplads: Dansin i Langå 1966-1970 af Bent Bentsen (Benner), Langå
35 Min spejdertid i Gudenå Gruppe DDS – Laurbjerg af Jens Bach Jensen, Langå
41 FDF i Stevnstrup for 50 år siden af Karl Erik Jensen, Randers
48 Dagligt liv på “Andersholm” af Svend Kræmer, tidl. Frisenvold
62 Regnskab 2021 af Foreningen Langå Egnsarkiv
64 Formandens beretning af Birgit Hansen
67 Set og Sket fra aviser 2021-22
68 Bestyrelse, åbningstid m.m. af Langå Egnsarkiv
2023 4 Forord af Langå Egnsarkiv
5 Benzinstationer i Langå af Ejnar Kalstrup
7 Evald Tang Kristensen 1843-1929 af Langå Egnsarkiv
15 Den alvorlige brobygningsulykke i Langå af Langå Egnsarkiv
18 “Solstrejf” af Langå Egnsarkiv
20 Ørum, byen, der forsvandt af Hans Christensen
27 Flysammenstød ved Langå den 28. marts 1944 af Langå Egnsarkiv
35 Ungdomsår af Svend Kræmer
48 Årsregnskab 2022 af Foreningen Langå Egnsarkiv
49 Formandens beretning af Birgit Hansen
51 Set og Sket fra aviser 1.10.2022-30.9.2023
53 Bestyrelse, åbningstid m.m. af Langå Egnsarkiv